Conditii Generale Privind Furnizarea Serviciilor Postale

ALTO SYSTEMS SRL sub bandul SUNDAY COURIER (denumita in continuare FURNIZOR), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti , sector 6, Aleea Bujoreni, nr 2, bloc P1, scara 1, etaj 1, apartament 8 , Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul  J40/3227/2015, cond unic de inregistrare 34244018 , tel 0374 954 043 , email – sundaycourier@gmail.com , reprezentata in mod legal prin domnul Nicolae Marius Alin – administrator , in calitate de Furnizor de Servicii Postale ofera sub brandul SUNDAY COURIER servicii postale avand ca obiect trimiteri postale interne, atat sectorului business, cat si  persoanelor fizice, in urmatoarele conditii.

       Prezentele Condiții Generale privind furnizarea Serviciilor Poștale stabilesc obligațiile asumate de către Alto Systems – sub brandul Sunday Courier ,  toate condițiile ce sunt necesare a fi îndeplinite de către beneficiar (expeditor) pentru ca Alto Systems să poată efectua livrarea trimiterilor postale în mod corespunzător, din punct de vedere calitativ.

   Aceste Condiții sunt valabile în cazul activităților firmei Alto Systems –Sunday Courier din domeniul poștal, si anume privind furnizarea serviciilor poștale având ca obiect trimiteri poștale interne,  incluse in sfera serviciului universal, precum si neincluse in sfera serviciului universal.

  Alto Systems – Sunday Courier livreaza individual prin mijloace proprii si infrastructura proprie expeditiile postale pe teritoriul Bucurestiului si zona limitrofa a Bucurestiului, iar pentru National prin intermediul unor terti contractanti, oferind clientilor sai servicii prompte si de o calitate superioara .

Modalitatea in care Furnizorul presteaza servicii postale si Conditii de acceptare a trimiterilor postale

Programul de lucru este de luni – vineri intre orele 08.00 – 18.00 si ALTO SYSTEMS  SRL poate fi contactat  la adresa  sediului social / puncte de acces / contact deservite depersonal si la:

Colectarea trimiterii postale se  realizeaza prin intermediul punctelor de acces nedeservite de personal (sistem automat de colectare etc) ori prin personalul furnizorului ,la punctele de acces deservite sau prin curier de la adresa indicata de expeditor /integrator in comanda telefonica/online.

In cazul comenzii efectuate telefonic sau prin completarea formularului de comanda disponibil online, curierul /Furnizorul se va prezenta in intervalul orar stabilit de comun acord cu Beneficiarul  si la adresa indicata de Beneficiar (Expeditor/Integrator) si va  verifica,  inspecta , masura si prelusa trimiterile postale in baza unor documente de transport (awb-uri pretiparite folosite exclusiv in acest scop, generate automat de aplicatia Courier Manager – aplicatie in care utilizatorii si-au creeat cont individual, . La preluarea trimiterilor postale curierul Furnizorului va centraliza

 

trimiterile postale indicate in documentele de transport generate de utilizatori intr-un Borderou explicativ/aditional corespunzator pe care-l va semna si preda Beneficiarului utilizator (pe langa documentele fiscale eliberate conform tarifelor percepute /incasate , si acest borderou semnat de catre curierul furnizorului poate fi utilizat pentru a atesta faptul ca expedierile au fost preluate de catre Furnizor ) si va elibera documentele fiscale (factura /chitanta) tariful serviciului (incasat ) . Plata serviciilor postale se poate efectua in RON , in numerar sau cu cardul (virament bancar numai pentru contractele nominale ).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poștale, precum și a înscrierii datelor pe trimiterea poștală revine expeditorului. Expeditorul trebuie sa protejeze /ambaleze im mod corespunzator bunurile care fac obiectul trimiterii postale , astfel incat acestea sa nu poata fi in mod normal deteriorate, distruse sis a nu poata pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte trimiteri postale, pe toata durata prestarii serviciului. . Ambalajul folosit de către expeditor se consideră adecvat în cazul în care se apreciază ca protejează corespunzator trimiterea poștală de la depunerea ei la punctual de acces /preluarea trimiterii postale de catre personalul furnizorului (curier) si pana la livrarea ei la destinatar in conditii normale de colectare, sortare, transport si livrare.

Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambulate corespunzator de catre expeditor, utilizând ca umplutură talaș, polistiren antișoc, materiale care atenuează șocul mecanic, și să aibă aplicată inscripția „Fragil”. Alto Systems /SUNDAY COURIER  se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea trimiterilor poștale în cauză.

 

Dimensiuni maxime acceptate ale trimiterii postale

  • 210 mm X 297mm (format A4) pentru format plicuri,

 

  • Iar pentru colete
  • În cazul persoanelor juridice:

Circumferința (circumferința = 2 x înălțime + 2 x lățime + 1 x lungime) nu poate fi mai mare de 3 m, iar lungimea maximă aprobată a trimiterii poștale este de 2 m, înălțimea maximă de 0,6 m și lățimea maximă de 0,8 m.

  • În cazul persoanelor fizice se va proceda la stabilirea mărimii coletului (XS, S, M, L, XL), având în vedere că tarifele sunt stabilite, în cuprinsul ofertei comerciale publice, în conformitate cu mărimea trimiterii poștale. Latura cea mai mare a unui colet expediat prin intermediul aplicatieinu trebuie să depășească 50 cm.

 

 

 

Latura cea mai mică și latura cea mai mare însumate nu trebuie să depășească:

35 cm – colet XS

50 cm – colet S

65 cm – colet M

80 cm – colet L

100 cm – colet XL

 

Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale este de 40 de kg.

Alto Systems SRL nu accepta :

-trimiteri poștale ale căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent sau trimiteri postale care prezinta etichete sau incriptii vechi neindepartate

-trimiteri postale din care ies obiecte lungi sau ascutite

-trimiterile poștale legate cu bandă;

-bunuri cu valoare deosebită, cum sunt de exemplu banii, timbrele, metalele prețioase, documentele de valoare financiară, taloanele câștigătoare extrase și cele similare, perle, bijuterii, pietre prețioase, titluri de valoare, bilete de jocuri de noroc câștigătoare;

– obiecte de artă, obiecte cu valoare personal;

– bunuri perisabile, bunuri sensibile la temperatură sau care necesită o temperatură controlată;

– trimiteri poștale adresate către căsuța poștală a destinatarului;

– trimiterile poștale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare;

 

De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poștale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și pe o porțiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanțe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părți ale acestora, muniții, etc.).

Expeditorul are obligatia de a nu introduce in reteaua postala trimiteri postale al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale .

Alto Systems SRL asigura , prin masuri organizatorice si masuri tehnice corespunzatoare confidentialitatea trimiterilor postale care intra in reteaua Sunday Courier . Alto Systems asigura secretul trimiterilor postale – retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai cu in  conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Cu exceptia trimiterilor postale ce fac obiectul serviciului Express, Alto Systems SRL asigura livrarea de luni pana vinetri a trimiterilor postale interne in terme de 2 zile lucratoare.

 

 

 

Predarea trimiterilor postale se realizeaza la adresa indicata de expeditor, dupa caz, la cutia postala a destinatarului ori personal catre destinatar sau ata persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala. Alto Systems SRL are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale atunci cand, dupa preluarea trimiterii postale, rezulta in mod neindoielnic ca aceasta contine  bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu sau cand, dupa preluarea trimiterii postale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

Fumizorul va informa expeditorul in maximum 24 (douazecisipatru) de ore , prin orice mijloc de comunicare (telefonic sau in scris pe . fax sau e-mail) despre eventualele adrese incomplete/eronate care au fost inscrise pe trimiterea postala.

Cu exceptia trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor Express si Livrare speciala, in cazul imposibilitatii de predare a trimiterilor postale catre destinatar (sau persoana autorizata), Alto Systems SRL va instiinta destinatarul printr-un aviz care sa anunte incercarea de livrare a trimiterii postale si va pastra, la punctul de contact notificat in aviz, in vederea predarii, trimiterea postala cafe nu a putut fi predata acestuia, pentru o perioada de 5 zile de la data avizarii acestuia.

Alto Systems SRL va returna, la adresa expeditorului/prin integrator, cu avizare daca e cazul, sau la un punct de acces/contact in functie de solicitarea documentata initiala, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate in oferta comerciala), trimiterea postala inregistrata interna care nu a putut fi predata destinatarului din una dintre cauzele prevazute de lege, in termen de 2 zile lucratoare, termen care se calculeaza, dupa caz, de la data expirarii perioadei de pastrare avizate sau a incercarii de livrare.

In cazul trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului si nici returnate expeditorului/prin integrator, Alto Systems SRL va pasta la dispozitie aceste trimiteri postale (conform tarifelor indicate in oferta comerciala), timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Dupa expirarea acestui termen, trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea Alto Systems SRL.

Alto Systems SRL fumizeaza serviciul de trimitere recomandata ale carui particularitati constau in oferirea unei garantii forfetare impotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totala sau partiala ori deteriorare a trimiterii postale inregistrate si in eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrarii trimiterii postale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale sau livrarea la destinatar, fara a fi confirmata in scris de catre acesta. Expeditorul poate solicita printr-o metoda agreata eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii postale sau livrarea la destinatar in termen de 9 luni de la data depunerii acesteia in reteaua Alto Systems SRL. Furnizorul are obligatia de a transmite expeditorului dovada respectiva in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data solicitarii, printr-o metoda agreata (de exemplu, fax, e-mail etc), fara a implica costuri suplimentare in sarcina expeditorului.

 

Alto Systems SRL furnizeaza servicii de trimitere cu valoare declarata, servicii ale caror particularitati constau in asigurarea unei trimiteri postale impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor, si in eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale. Termenul in care poate fi solicitata de expeditor, printr-o metoda agreata in prealabil, dovada privind depunerea trimiterii postale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata este de 9 luni de la data depunerii acesteia, Alto Systems SRL avand obligatia de a comunica dovada respectiva in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data solicitarii, printr-o metoda agreata cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fara a implica costuri suplimentare in sarcina expeditorului. Valoarea maxima acceptata a valorii declarate este de 7.000 RON.

Alto Systems SRL furnizeaza serviciul Contra ramburs, serviciu postal a carui particularitate consta in achitarea de care destinatar expeditorului, prin intermediul retelei postale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate. Preluarea acestor trimiteri postale se face numai in conditiile in care expeditorul a indicat in mod corect complet toate datele sale de identificare. Moneda admisa in care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON. Suma maxima acceptat de care furnizor este de 5.000 RON pentru persoane juridice si 10.000 RON in cazul persoanelor fizice. Modalitatea de colectare respectiv, de achitare a rambursului este in numerar sau prin virament in cont bancar. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor postale catre expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 5 zile lucratoare de la livrare pentru trimiterile postale interne.

Alto Systems SRL furnizeaza serviciul Confirmare de primire, serviciu postal a carui particularitate consta in predarea care expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de destinatar. Termenul de returnare catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale, confirmed in scris de care destinatar, este de 3 zile lucratoare de la livrare in pentru trimiterile postale interne. In cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii postale de care destinatar, Alto Systems SRL intocmeste si punc la dispozitia expeditorului un duplicat al acesteia.

Alto Systems SRL furnizeaza serviciul Express, serviciu postal care presupune in mod cumulativ:

– eliberarea de care Alto Systems SRL expeditorului a unui document care permite fumizorului identificarea interns a trimiterii in reteaua postala si care atesta data, ora si minutu1 depunerii, precum si plata tarifului;

– predarea trimiterii postale la adresa destinatarului, personal catre acesta sau care persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala;

– predarea rapida a trimiterii postale;

– raspunderea funizorului pentru nerespectarea timpilor dc livrare aferenti trimiterilor poestale care fac obiectul acestui serviciu.

Timpii de livrare garantati pentru trimiterile pcstale care fac obiectul serviciului Express sunt de 12 ore in aceeasi localitate, 24 de ore in cazul fumizarii intre resedintele de judet intrajudetean, respectiv 36 de ore intre oricare alte doua localitati de pe teritoriul national.

Raspunderea Furnizorului

In cazul depasirii timpilor de livrare garantati pentru serviciul Express, Alto Systems SRL raspunde fata de utilizator prin restituirca unui procent de 20 % din tariful incasat pentru fiecare 12 ore de intarziere.

In caz de nerespectare a termenelor/timpilor (de livrare, de retumare etc) astfel stabiliti in cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile postale (exceptand insa timpii de livrare aferenti serviciului Express), Alto Systems SRL raspunde fata de utilizator prin restituirea unui procent de 10 % din tariful incasat pentru serviciul respectiv.

Alto Systems SRL raspunde, in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, pentru trimiterilc postale interne, astfel:

– cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, inclusiv daca spectiva trimitere postala face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

– cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu ramburs fara valoare declarata;

– cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata sau unui serviciu ramburs;

In cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, in afara despagubirilor mentionate mai sus, se restituie tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.

In caz de pierdere on distrugere partiala sau deteriorare, Alto Systems SRL raspunde pentru trimiterile postale interne, dupa cum urmeaza:

– cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

– cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

– cu suma reprezentand de 10 on tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

In cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, Alto Systems SRL raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarca integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar.

Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

In situatia neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, Alto Systems SRL restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul mtal standard.

In cazul in care livrarea trimiterilor postale colectate de Alto Sytems SRL este realizata de un alt furnizor contractat, raspunderea fata de utilizatori este intotdeauna a societatii Alto Systems SRL.

Alto Systems SRL este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:

– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

– utilizatorul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii potale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor potale;

– trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar/expeditor, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului furtului; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

Alto Systems SRL nu este responsabil pentru eventualele alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X in cadrul procedurilor de securitate etc.).

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismul de solutionare at reclamatiilor

 

Alto Systems SRL a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor, in special, in ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea partiala ori totala, sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarca conditiilor de calitate a serviciilor (termenele de livrare, de returnare etc.).

Expeditorul/prin integrator sau destinatarul prejudiciat/nemultumit de serviciul oferit poate formula o reclamatie in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale.

Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat/nemultumit va trebui facuta in scris si transmisa Alto Systems SRL prin una dintre unnatoarele modalitati: prin depunere personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale Alto Systems SRL, prin intermediul unui serviciu postal cu confirmare de primire catre adresa sediului social al Alto Systems SRL sau prin fax/e-mail la adresele din preambul.

Alto Systems SRL va inregistra reclamatia primita in Registrul de reclamatii si va confirma petentului primirea acesteia prin aceeasi modalitate folosita la transmitere de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata de catre acesta in cuprinsul reclamatiei, de exemplu: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fost depusa personal, prin completarea corespunzatoare si semnarea confirmarii de primire in cazul primirii reclamatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numarului de inregistrare prin e-mail catre nr/adresa de fax/e-mail de la care s-a primit reclamatia in termen de 1 zi lucratoare de la primire.

 In vederea solutiondrii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa identifice trimiterea postala si sa descrie in cuprinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul (fapte, acte si cauze) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor, precum si datele de contact (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata sa poata fi contactat reclamantul), sa depuna/trimita/anexeze la reclamatie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dupa caz, copie a documentului de transport/borderou sau care atesta plata serviciului postal, a facturii emise de catre Alto Systems SRL, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale, copie a procesului verbal de constatare etc.) si sa puna la dispozitie orice alte date si informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.

Alto Systems SRL va analiza reclamatia primit luand in calcul atat probele depuse de petent, dar si sustinerile/probele relevante fumizate de proprii angajati ori terte persoane implicate, putand, atunci cand este cazul, sa solicite chiar si o expertiza.

Reclamatia va fi solutionata (implicand, analiza reclamatie, emitere si comunicare raspuns prin adresa scrisa si acordare despagubiri) dc catre Alto Systems SRL in termen de 3 luni dc la data introducerii acesteia.

 

 

In cazul reclamatiilor solutionate favorabil, Alto Systems SRL va despagubi utilizatorul in termen de 30 de zile de la data finalizarii analizei reclamatiei prin emiterea raspunsului scris, fara a depasi, insa, termenul de 3 luni mentionat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordandu-se, in functie de solicitarea persoanei prejudiciate si de prevederile legale, prin  compensare /in  RON prin virament bancar sau in numerar, de la casieria aflata la adresa sediului  social al Alto Systems SRL. Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.

 

In cazul in care reclamatia adresata furnizorului Alto Systems SRL nu a fost solutionata in mod

satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale

privind furnizarea serviciilor postale, utilizatorul in cauza poate inainta, in termen de un an de la

data depunerii trimiterii postale, o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada  procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acelsi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.

 

 

Prezentul document face parte integranta din oferta comerciala a Alto Systems SRL, reprezentand clauzele generale ale contractului individual ce se va considera incheiat intre expeditor si Alto Systems SRL, la momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala operata de Alto Systems SRL. Contractul individual se incheie prin acceptarea de catre expeditor a ofertei furnizorului Alto Systems SRL, fara a fi necesara intocmirea unui inscris.

 

 

 

 

Furnizor de Servicii Postale – Alto Systems SRL

Nicolae Marius-Alin – Administrator

Data – 16.05.2018